RODO

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a)    podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

(należy wskazać kategorie podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji konkretnego zadania, wymienionych w Rejestrze Czynności Przetwarzania, np. wykonawcy realizujący dowóz dzieci do szkół; firmy, którym zlecono organizację zawodów sportowych, etc.)

b)    organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
c)    podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
 2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
  • Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.