Regulamin

1.    Organizatorem Ursynowskich Wyprzedaży Garażowych 2024 jest Urząd Dzielnicy Ursynów.
2.    Wyprzedaż Garażowa, zwana dalej „Garażówką” organizowana jest w niedzielę od godziny 09.00 do godziny 15.00, na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.
3.    Organizator termin każdej Garażówki z odpowiednim wyprzedzeniem poda do publicznej wiadomości na stronie ursynow.um.warszawa.pl 
4.    Celem Garażówek jest integracja mieszkańców pragnących odsprzedać, wymienić lub oddać  przedmioty, zabawki, książki, ubrania itp.  
5.    Zabroniony jest handel, wymiana lub oddawanie przedmiotów niebezpiecznych (np. petard, broni), niedopuszczonych do sprzedaży, wymagających koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe, leki), lub których posiadanie jest niezgodne z prawem, a także wielkogabarytowych.
6.    Zabroniony jest handel lub rozdawanie produktów żywnościowych każdego rodzaju.
7.    Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością Wystawców, nowe (nieudane zakupy/prezenty) lub używane, w ilościach detalicznych. 
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane, wymieniane lub oddawane rzeczy i zawarte transakcje.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty towarów zaistniałe podczas Garażówki. 
10.    Na terenie Garażówki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych.
11.     Udział w każdej Garażówce jest dobrowolny i bezpłatny.
12.     W każdej Garażówce mogą brać udział pełnoletni Wystawcy, bez względu na miejsce zamieszkania.
13.     Zgłoszenie Wystawcy do udziału w każdej Garażówce jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu. 
14.     Zgłoszenie można dokonać jedynie w imieniu własnym.
15.     Zapisy Wystawców do udziału w każdej Garażówce będą przyjmowane od wtorku poprzedzającego Garażówkę, od godz. 10.00 do środy poprzedzającego Garażówkę, do godz. 10.00.
16.     Zapisy będą prowadzone na stronie garazowka.ursynow.warszawa.pl. 
17.    Dla osób wykluczonych cyfrowo przewidziano możliwość zapisów osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. KEN 61 (od momentu startu zapisów na stronie garazowka.ursynow.warszawa.pl  w dni powszednie wtorek-piątek w godzinach pracy Urzędu), poprzez wypełnienie i podpisanie Karty Rejestracyjnej, będącej  Załącznikiem nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 2004/2024 r.
18.     Zapisy poprzez stronę  garazowka.ursynow.warszawa.pl będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc. Po wyczerpaniu będzie możliwość zapisania się na listę rezerwową. 
19.    W przypadku rezygnacji zapisanego Wystawcy, pierwszej osobie z listy będzie automatycznie przydzielane zwolnione miejsce. O czym zostanie poinformowana w wiadomości e-mailowej. 
20.     Zgłoszenia Wystawców nie będą przyjmowane przed terminem, o którym mowa w pkt. 15.
21.     Po prawidłowej rejestracji na stronie garazowka.ursynow.warszawa.pl, Wystawca otrzyma powiadomienie w formie zwrotnej wiadomości e-mail o poprawnej rejestracji z numerem miejsca.
22.     Warunkiem uczestnictwa w Garażówce będzie okazanie przed wjazdem/wejściem wypełnionej i wydrukowanej Karty Rejestracyjnej z numerem wybranego miejsca.
23.     W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Garażówce Wystawca ma obowiązek wysłania powiadomienia na stronie garazowka.ursynow.warszawa.pl na minimum 48h przed rozpoczęciem Garażówki. Niewysłanie takiej informacji i niestawienie się na wydarzenie może skutkować odmową uczestnictwa w kolejnych Garażówkach.
24.     O wpisie na listę Wystawców decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie będzie możliwe również w dniu Garażówki.
25.    Wejście oraz wjazd samochodem na parking możliwe będą od godz. 8.00. Samochody po rozpakowaniu muszą do godz. 8.45 opuścić teren wyznaczony na Garażówkę. Ponowny wjazd po rzeczy możliwy będzie od godz. 14.30. 
26.    Nie przybycie Wystawcy z listy do godz. 8.45, spowoduje przekazanie jego miejsca kolejnemu Wystawcy, który czeka na miejscu w dniu danej Garażówki.
27.    Wystawca biorący udział w Garażówce zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i na nim spoczywa odpowiedzialność karna za niedostosowanie się do nich.
28.    Wystawcy każdej z Garażówek wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku w materiałach informacyjnych o Garażówkach oraz w kampaniach, przedsięwzięciach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych związanych z Ursynowskimi Wyprzedażami Garażowymi. 
29.    Wystawcy zobowiązani są, po zakończeniu Garażówki, do pozostawienia udostępnionego miejsca czystego i w nienaruszonym stanie. Niezastosowanie się do tego może skutkować odmową uczestnictwa w kolejnych Garażówkach. 
30.    Organizator, w przypadkach od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub przełożenia imprezy.
31.    Organizator zastrzega sobie wezwanie służb porządkowych w przypadku niestosownego zachowania Wystawcy lub każdego uczestnika Garażówki.
32.    Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
33.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.